Wybierz swój projekt - Budżet Obywatelski 2019

Szafki uczniowskie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie
północna strona miasta
(głosów: 188)

Zestaw Street Workout
północna strona miasta
(głosów: 13)

Strefa gier taktycznych
północna strona miasta
(głosów: 7)

Chojnowianie bliżej Europy
południowa strona miasta
(głosów: 131)

Strefa aktywności dla każdego
południowa strona miasta
(głosów: 17)


głosowanie zakończone 2019-06-10 23:59

Regulamin

1. Głosować mogą tylko mieszkańcy miasta Chojnowa, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 18 lat.
2. Jedna osoba może zagłosować tylko na jeden projekt.
3. Wybór dokonywany jest poprzez wskazanie wybranego projektu.
4. Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest wyłącznie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1, w godzinach pracy Urzędu.
5. Można głosować wybierając tylko jedną formę: elektroniczną lub papierową.
6. Głos uznaje się za nieważny jeśli:
a). osoba głosująca odda więcej niż jeden głos,
b). nr PESEL jest niepoprawny lub nie należy do osoby głosującej.
7. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne, ale konieczne w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania głosu jako ważnego.
8. Podanie nr telefonu jest konieczne w celu wyrywkowej weryfikacji oddanego głosu.
9. Podane dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia głosowania na potrzeby wyłonienia projektu Budżetu Obywatelskiego i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.
10. Kwalifikacja głosów jako ważne lub nie odbywa się po weryfikacji przekazanych danych przez pracownika Gminy Miejskiej Chojnów
11. Wybrane zostaną projekty z największą liczbą ważnych głosów, 1 dla północnej strony miasta oraz 1 dla południowej strony miasta.

Ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Chojnowie z siedzibą przy Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@chojnow.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Miejski w Chojnowie, Inspektor Ochrony Danych, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji konsultacji społecznych pn. Chojnowski Budżet Obywatelski 2019.
4. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych pn. Chojnowski Budżet Obywatelski 2019.
5. Do Państwa danych osobowych nie będą mieć dostępu podmioty zewnętrzne.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku składania lub popierania wniosku do czasu zakończenia głosowania lub całkowitego zakończenia realizacji projektu, a następnie zgodnie z kategorią archiwalną B-5
b)w przypadku udziału w głosowaniu do 30 dni od potwierdzenia wyników glosowania.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) dostępu do swoich danych osobowych.
b) poprawiania swoich danych osobowych bądź ich sprostowania lub usunięcia.
c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
-zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
-potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miejski w Chojnowie, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d)wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie